Міжнародне агентство корпоративної безпеки
+38(044) 494-47-43 +38(068) 138-05-04 infovabb@ukr.net

Автореферат до дисертації «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ДІТЕЙ»

Головна » Новини » Автореферат до дисертації «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ДІТЕЙ»

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процес розбудови сучасної Української держави характеризується не тільки позитивними, а але й низкою негативних соціальних явищ, з поміж яких збільшення обсягів зловживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед населення не за медичним призначенням. Особливо, це стосується такої його категорії як діти. Сьогодні доводиться констатувати, що недосконалість державної системи публічного адміністрування в сфері протидії поширенню наркоманії, вади що мають місце в боротьбі із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також відсутність координації та консолідації зусиль органів виконавчої влади та органів внутрішніх справ, які безпосередньо призначені протидіяти поширенню наркоманії, безпосередньо створює загрозу створенню соціальної, правової держави.

В Україні щороку фіксується понад 60 тисяч правопорушень, пов’язаних з зловживанням та незаконним обігом наркотиків. Тільки у 2012 році з нелегального обігу їх було вилучено понад 16,5 тон. На загальному несприятливому фоні зростаючої наркотизації населення особливу тривогу викликає зростання зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами дітьми та підлітками. У загальній кількості осіб, які перебувають на обліку, неповнолітні складали 4,2 %. Починаючи з 1995 року в Україні відбулося досить істотне збільшення зловживання наркотичними засобами молоддю. Так, якщо в 1995 році повідомили про досвід вживання наркотиків лише 0,4 % хлопців та 0,1 % дівчат до 11 років, то у 2012 році їх частка вже складає 3,8 % та 2,6 % відповідно. Більш того, у 2012 році навіть у віці до 9 років їх вперше спробували 2,3 % хлопців та 1,4 % дівчат. Щодо учнів 6-х - 11-х класів загальноосвітніх шкіл України, то 16 % з них мають досвід вживання марихуани, гашишу та екстазі. Про зловживання транквілізаторами та седативними речовинами повідомили 4,1 % школярів цих класів.

Зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами дітьми призводить до погіршення їх здоров’я, підвищення рівня захворюваності серед них на особливо небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ- інфекцію/СНІД, туберкульоз, гепатит С, а також до загострення соціальних проблем (жорстоке та недбале ставлення до дітей, збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві, а також зниження продуктивності праці, тощо). Так, темпи зростання смертності серед неповнолітніх які вживали наркотики у 1,5-2 рази вище, ніж серед інших споживачів. Розповсюдження наркоманії серед молоді, її сучасний характер зумовили необхідність перегляду заходів економічного, ідеологічного, організаційного, правового, психолого-педагогічного та медичного характеру, а також внесення змін і доповнень до чинного законодавства. Саме тому Кабінет Міністрів України розробив і затвердив Концепцію реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки. Мета її розробки є визначення пріоритетів в державній політиці у сфері протидії поширенню наркоманії, посиленню боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вжиття заходів по зміцненню здоров’я нації, а також зменшення негативних соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних з зловживанням наркотичними засобами та психотропними речовинами, особливо дітьми.

Все зростаюча кількість правопорушень пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі і тих шо вчиняються дітьми, свідчить про необхідність розробки Національної стратегії України шодо протидії поширенню наркотиків (на період до 2020 року), гіпотезою якої повинна стати необхідність переходу від карального, кримінально-правового вектору протидії поширенню наркоманії серед молоді до профілактично-лікувального. Саме він є найбільш плідним в контексті протидії існуючим наркозагрозам. Разом з тим в її положеннях необхідно передбачити і адміністративно-правові заходи протидії цьому негативному явищу.

Удосконалення інституту адміністративної відповідальності у сфері зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, є одним із найважливіших напрямів реформування українського адміністративного права в цій сфері. Враховуючи, що на сьогодні його стан не відповідає потребам розбудови соціальної, правової держави, виникає необхідність у заповненні прогалин, усуненні колізій, які склалися у адміністративно-правовому регулюванні цієї сфери. Також необхідно значно посилити і адміністративний вплив як на неповнолітніх, так і батьків дітей які вчиняють правопорушення на фунті зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Теоретичну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних та іноземних фахівців з теорії держави і права, теорії управління та адміністративного права: С.С. Алєкєєва, В.Г. Афанасьєва, Д.М. Бахраха, 0. E. Лейста, А.П. Коренева, А.П. Шергіна, так і українських: В.В. Копейчикова, Л.В. Коваля, А.П. Клюшниченка, О.Ф. Скакун, B. І. Шишкіна, В.А. Юсупова та ін. Питанню адміністративної відповідальності присвятили свої робити такі автори як: В.Б. Авер’янов, А.Б. Аганов, Ю.П. Битяк, 1.0. Галаган, 1. П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, Д.М. Лук’янець, Ю.М. Старілов, B.C. Стефанюк, Ю.А. Тихомиров, М.М. Тищенко, Ю.С. Шемшученко. Щодо аналізу незаконного обігу наркотичних засобів, а також зловживання їх неповнолітніми, включаючи розробку заходів щодо боротьби з правопорушеннями на цьому грунті, здійснено у дослідженнях С.А. Бандурки, C. П. Дидковської, Н.І. Золотарьової, І.О. Нікіфорчина, H.A. Мірошниченка, з A.A. Музики, М.П. Селіванова, С.В. Слинька, Є.В. Фесенка, М.С. Хруппа, Д.О. Штанька та ін.

В той же час, комплексного аналізу адміністративно-правового механізму забезпечення протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, з огляду на необхідність оновлення адміністративно-деліктного законодавства, в межах монографічного дослідження проведено не було. Таким чином, необхідність удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей зумовлює актуальність даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота має безпосередній зв’язок із загальними положеннями: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки» від 20.12.2006 р. № 1767, Указу Президента України № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2010 р. № 1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011— 2015 роки». Вона виконана як частина загального плану науково-дослідної роботи Інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП «Правові засади управління у сфері господарювання в умовах ринкової економіки України 2012-2017 pp.». Тема дисертації пов’язана з організаційними й нормотворчими заходами, шо здійснюються в Україні з метою гармонізації й адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, реформування правової системи держави та поступового приведення її у відповідність до міжнародних та європейських стандартів.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, шоб на основі аналізу теоретичних засад та правозастосовної практики визначити структуру і зміст адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, масштаби і тенденції правопорушень які вчиняються ними, а також розробити на цій основі науково-обгрунтовані рекомендації щодо його удосконалення.

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі задачі дослідження:

- вивчити стан і загальний характер адміністративних правопорушень у сфері зловживання, незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей в Україні;

- проаналізувати діяльність суб’єктів забезпечення протидії зловживанню, незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей;

- дати визначення поняття адміністративно-правового механізму забезпечення протидії зловживанню, незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, з’ясувати його сутність і структуру;

- розглянути види правопорушень, що вчиняються неповнолітніми у сфері зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та особливості їх адміністративної відповідальності;

- розкрити правову природу адміністративних заходів впливу, що застосовуються до дітей - правопорушників у цій сфері;

- узагальнити позитивний міжнародний досвід протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей;

- з’ясувати поняття та зміст профілактики адміністративних правопорушень серед дітей у сфері зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

- сформулювати концептуальні положення та висновки щодо удосконалення протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей.

Об ’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у сфері протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей.

Предметом дослідження є адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Головним у цій системі виступає загальнонауковий діалектичний метод пізнання, який дає змогу дослідити проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної форми, здійснити системний аналіз адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей (підрозділи 1.1., 1.2.). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, визначено загальні засади формування та реалізації заходів протидії незаконному обігу наркотиків серед дітей (підрозділи 1.2., 1.3., 2.1., 2.З.). Системно-структурний та порівняльно-правовий методи дозволили дослідити поняття та зміст профілактики адміністративних правопорушень серед дітей у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а також проблеми діяльності суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей (підрозділи 1.2., 1.3., 2.З.). Використання соціологічного та статистичного методів сприяло узагальненню юридичної практики, аналізу емпіричної інформації, пов’язаної з темою дисертаційного дослідження (підрозділи 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.З.). Історико-правовий метод застосовувався для вивчення стану і загального характеру адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей в Україні та становлення законодавства у цій сфері (підрозділи 1.3., 2.З.). За допомогою формально-юридичного методу було досліджено зміст правових норм, які передбачають адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, сформульовано пропозиції щодо їх удосконалення (підрозділи 1.2., 2.2., 2.3., 2.4.). Емпіричну базу дослідження складають статистичні дані про істотне збільшений зловживання дітьми наркотичних засобів, причому, особливо це стосується дітей від 11 років, а також вживання учнями 6-х - 11-х класів таких наркотиків як марихуана, гашиш, екстазі, транквілізаторів та седативних речовин, узагальнені дані практики діяльності та відомча звітність правоохоронних органів у сфері протидії поширенню цьому негативному явищу серед дітей, публікації у пресі.

Наукова новизна одержаних результатів. Робота є комплексним дослідженням адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обіїу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей. Воно є однією з перших спроб розгляду проблемних питань пов’язаних з зловживанням дітьми наркотичними засобами та формулювання на цій основі авторського бачення шляхів їх вирішення. У роботі сформульовано наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, які відображають її наукову новизну, а саме:

уперше:

- під поняттям механізму забезпечення протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, запропоновано розуміти сукупність норм, шо регулюють відносини у сфері діяльності її суб’єктів, реалізацію їх повноважень, а також застосування заходів адміністративно-правового впливу до учасників цих відносин , в тому числі при порушенні прав та законних інтересів дітей;

- доведена необхідність передбачити в КУпАП, як це зроблено в КПК України, положення про те, щоб справи зазначені у ч. 1 ст. 6 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» розглядалися першочергово;

- запропоновано створити координаційний орган, а саме Міжвідомчий комітет по профілактиці правопорушень, в структуру якого включити підрозділ з профілактики правопорушень у сфері зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед дітей;

- обгрунтована необхідність доповнити ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, шо їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» частиною, яка б передбачала відповідальність педагогів, чи інших працівників загальноосвітнього навчального закладу за невиконання передбачених законодавством обов’язків шодо виховання дітей;

удосконалено:

- науково-обґрунтоване визначення складових адміністративно-правового механізму забезпечення протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей;

- підходи щодо здійснення наукового аналізу основних причин та умов правопорушень, що вчиняються дітьми на грунті зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та адміністративних правопорушень в пій сфері, що вчиняються неповнолітніми;

дістали подальшого розвитку:

- питання визначення системи повноважень органів і служб у справах дітей, які виконують профілактичні функції, розроблено пропозиції по удосконаленню їх діяльності;

- пропозиції щодо удосконалення єдиної системи показників ефективності проведення індивідуальної профілактичної роботи з дітьми, схильними до вчинення правопорушень на грунті зловживання та незаконного обіїу наркотичних засобів і психотропних речовин;

- необхідність створення єдиного механізму взаємодії та обміну інформацією між органами, які здійснюють профілактичну роботу серед дітей, які зловживають наркотичними засобами і психотропними речовинами та вчиняють правопорушення у сфері їх незаконного обігу.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, шо окремі його положення використано:

- у науково-дослідній сфері - як основа для подальшої розробки адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей;

- у правотворчості - для удосконалення існуючої системи законодавства у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей;

- у правозастосовній діяльності - для удосконалення діяльності суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані також у навчальному процесі для удосконалення навчально-методичного забезпечення при вивченні дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративна діяльність ОВС» у Міжрегіональній Академії управління персоналом (Акт впровадження від 5 вересня 2012 р).

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї положень дисертаційного дослідження були апробовані на звітній науковій конференції «Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки» (м. Львів, 24 лютого 2012 р.), 1-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» (м. Львів, 25 квітня 2012 р.) та 70-й студентській науково-технічній конференції (секція права та психології) (м. Львів, 16-18 жовтня 2012 р.).

Публікації. Основні положення та висновки сформульовані в дисертаційному дослідженні викладені в 5 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять десять підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації - 212 сторінок, з них: 186 - основний текст, 25 - список використаних джерел (248 найменувань).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, визначено її зв’язок з науковими програмами та планами, сформульовано мету і завдання, об’єкт і предмет, викладено методи дослідження, наукову новизну й практичне значення одержаних результатів та особистий внесок здобувача, наведено дані щодо апробації результатів дисертації та публікації, а також сформульовані положення та висновки, що виносяться на захист.

Розділ 1. «Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового механізму протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей» складається з чотирьох підрозділів, в яких розглядається історіографія проблеми та напрямки дисертаційного дослідження, генеза становлення системи протидії розповсюдженню наркоманії в підлітковому середовищі, дається поняття адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, та розглядається стан правового регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та прекурсорів та напрямки його удосконалення.

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми та напрями дисертаційного дослідження» проведений аналіз юридичної літератури з даної проблематики, досліджуються праці вчених, правові джерела міжнародного права та антинаркотичного законодавства України.

В зазначеному підрозділі аналізуються сучасні як причини, так і умови, які сприяють вживанню наркотичних засобів неповнолітніми, основне місце серед яких займають демографічні, соціологічні, кримінологічні та інші. На підставі аналізу адміністративно-правових джерел, шо містять заходи направлені на протидію правопорушенням, що вчиняються неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зроблено висновок про те, що в Україні існують певні проблеми, які підлягають нагальному вирішенню. Автор зазначає, що складна наркоситуація зобов’язує суспільство, державу і органи державної влади удосконалити адміністративно-правовий механізм протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед дітей, привести його у відповідність до світових стандартів, маючи за мету інтеграцію України у європейське співтовариство.

В підрозділі 1.2. «Ґенеза становлення системи протидії розповсюдженню наркоманії в підлітковому середовищі» досліджуються історичні періоди поширення наркоманії в суспільстві, шо мало місце на теренах України починаючи з початку XX століття до сьогодення.

Результати аналізу генези становлення системи протидії розповсюдженню наркоманії в підлітковому середовищі від радянських часів до теперішнього часу дозволили зробити висновок, що наркоманія як соціальне явище існувало ще століття потому. Тому проблема поширення вживання наркотичних речовин, в тому числі і серед дітей, не є новою. Разом з тим доведено, шо за останнє десятиріччя наркотична ситуація в Україні серед молоді значно погіршилася. Цьому процесу сприяли такі фактори як системна криза суспільства в ідеологічній, політичній та соціально-економічній сферах, посилення впливу псевдокультури, зниження життєвого рівня населення, збільшення кількості дітей і підлітків, які виховуються у неповних сім’ях або в сім’ях, де контроль за поведінкою дітей, відсутній.

Звідси, проблема протидії наркоманії серед дітей носить складний, багатоплановий характер і може розглядатися в різних аспектах (історичному, соціальному, юридичному, медичному, психологічному, фізичному та ін.). Саме їх комплексне врахування дозволяє сформувати найбільш адекватне розуміння завдань, шо постають перед органами держави у зв’язку з поширенням підліткової наркоманії та необхідності створенні дієвого адміністративно-правового механізму по її протидії.

В підроздиіі 1.3. «Поняття адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей» доводиться необхідність науково-обгрунтованої розробки та впровадження адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей.

Автором досліджується етимологія термінів механізм та правове регулювання та погляди вчених на зміст цих понять. Особливість підходу автора полягає в тому, шо механізм правового регулювання розглядається не лише на стадії «включення» в дію правовідносин, але й на стадії дії правових зв’язків, які встановлюються при реалізації повноважень відповідних суб’єктів.

Під адміністративно-правовим механізмом протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей слід розуміти сукупність норм, шо регулюють відносини у сфері діяльності суб’єктів протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів у дитячому середовищі, спрямованих на реалізацію повноважень учасників цих відносин, а також застосування заходів адміністративно-правового впливу до учасників цих відносин при порушенні прав та законних інтересів дітей.

Основними складовими адміністративно-правового механізму протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, є:

а) суспільні відносини, що регламентуються правовими нормами і забезпечують взаємодію відповідних суб’єктів протидії;

б) норми права, що визначають права та обов’язки суб’єктів вказаних правовідносин;

в) нормативно-правові акти, які регламентують різноманітні сторони обігу наркотичних засобів і формують систему національного законодавства;

г) державні органи, шо покликані здійснювати протидію незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, у процесі своєї повсякденної діяльності, створюючи належні умови для реалізації прав дитини; ґ) адміністративна відповідальність, як складова адміністративного примусу, що застосовується у випадку порушення норм чинного законодавства України.

У підроздйіі 1.4. «Правове регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» досліджуються основні положення відповідних законодавчих та нормативно-правових актів з питань протидії правопорушенням вчиненим неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Автор акцентує увагу на тому, шо значному поширенню незаконного обігу наркотиків на території України сприяли: істотна зміна структури злочинності та функціонування організованих злочинних угруповань, різноманітність видів і способів вчинення злочинів, пов’язаних з поширенням та вживанням наркотиків та інші.

Негативні тенденції розвитку наркотичної ситуації в світі та країні свідчить про те, шо заходи, які вживаються для протидії цим негативним явищам, є недостатньо ефективними. Однією з основних причин такого становища на сьогодні є, як недосконалість чинного законодавства, яке не відповідає ситуації, що склалася в цій сфері та його невідповідність потребам правозастосовної практики.

В дисертації доведено, шо недостатня урегульованість відносин, пов’язаних із проведенням профілактичних заходів серед дітей в цій сфері, помітно звужує їх результативність. Саме тому недостатня ефективність профілактичних заходів по протидії поширенню наркоманії серед дітей, обумовлює потребу в подальшому науковому аналізі зазначеної проблеми та розробки відповідної науково-обгрунтованої концепції. Вона повинна стати підґрунтям для розробки системи заходів по протидії цьому соціально негативному явищу.

Розділ 2. Особливості реалізації адміністративно-правових норм, що передбачають відповідальність дітей за правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин складається з трьох підрозділів, в яких розглядаються загально соціальні причини та умови виникнення адміністративних правопорушень серед дітей у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, роль адміністративної відповідальності та правова природа адміністративних заходів впливу, шо застосовуються до них в цій сфері.

У підрозділі 2.1. «Загальносоціальні причини та умови виникнення адміністративних правопорушень серед дітей у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» досліджено умови, об’єктивні та суб’єктивні чинники, шо сприяють вчиненню адміністративних правопорушень неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Дисертант звертає увагу на тому, шо основними чинниками, які обумовлюють вчинення правопорушень неповнолітніми, є: негативний вплив у сім’ї та мікросередовище, недоліки у шкільному вихованні, незайнятість суспільно корисною працею, недоліки в діяльності правоохоронних органів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Окремої уваги потребує підвищення рівня просвітницької роботи з батьками щодо ризиків, які приховує в собі глобальна мережа Інтернет, надання їм допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації.

Важлива роль у правовиховному процесі належить педагогічним працівникам, які мають володіти формами і методами просвітницької роботи з учнями та їх батьками щодо попередження ризиків негативного характеру. Така діяльність має базуватися на знаннях наслідків негативного впливу інформації на дітей і молодь, вмінні донести до дітей важливість Інтернет- безпеки для забезпечення власного духовного та соціального благополуччя, психічної рівноваги. З метою надання батькам і педагогам допомоги з питань захисту дітей від ризиків Інтернету пропонується використовувати розроблені в Україні посібники та перелік рекомендованих для дітей он-лайн-ресурсів, перелік програм які необхідно встановити на комп’ютер, щоб захистити її від он-лайн-загроз, для формування у дітей навичок безпечного користування цією мережею інформації.

У підрозділі 2.2. «Адміністративна відповідальність в механізмі забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей» досліджується відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Проаналізовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, праці численних науковців шодо ознак, які обумовлюють спеціальну правосуб’єктність неповнолітніх. На підставі результатів проведеного дослідження дисертант дає розгорнуту характеристику специфічних особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх, робить висновок про їх особливе місце в адміністративних правовідносинах та особливе адміністративно-процесуальне положення.

6 жовтня 2011 року Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України шодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів» була посилена відповідальність за правопорушення, що вчиняються у даній сфері. Разом з тим, в адміністративному законодавстві існує достатня кількість прогалин, заповнення яких дало б змогу ефективніше протидіяти правопорушенням серед дітей у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Зокрема, автор підтримує пропозиції, що висловлені в науковій літературі щодо необхідності доповнення КУпАП такими статтями, як: «Вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря» та «Пропаганда або незаконна реклама наркотичних засобів або психотропних речовин».

В підрозділі 2.3. «Правова природа адміністративних заходів впливу, що застосовуються до дітей» дисертант обґрунтовує необхідність виокремлення спеціальних норм про адміністративну відповідальність дітей, що обумовлено принципами справедливості та гуманізму. Ним аналізується юридичний склад деяких адміністративних правопорушень, порівнюються адміністративно- правові заходи, шо застосовуються до неповнолітніх із примусовими заходами які містяться в інших галузях права. Автором доводиться теза про те, шо заходи виховного впливу, які застосовуються до неповнолітніх, не є суто адміністративними стягненнями. Вони є перш за все реакцією держави на протиправну поведінку (адміністративний проступок) неповнолітнього, мають цільове, профілактично-виховне призначення і спрямовані на запобігання правопорушенням, формування у неповнолітніх високих моральних якостей і посилення виховного впливу на їх близьке оточення. Підтримується пропозиція щодо введення нових видів адміністративних стягнень до неповнолітніх - громадські роботи від 15 до ЗО годин та доповнення системи заходів виховного впливу у вигляді покладення на неповнолітнього який має кошти або заробіток, або майно обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків. Пропонуються передбачити додаткові обмеження для неповнолітнього, а саме: а) заборона на відвідування певних громадських місць; б)неможливість використовувати окремі форми дозвілля, у тому числі пов’язаних з керуванням транспортними засобами; в) обмеженням перебування поза домом після 23-ї години; г) виконання вимоги щодо повернення до навчального закладу або працевлаштування; ґ) можливість направлення до центрів медико-соціальної реабілітації, тощо.

Розділ 3. Зміст адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей та напрями його удосконалення досліджуються суб’єкти адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, досвід зарубіжних країн щодо профілактики правопорушень серед дітей як складова вказаного механізму та напрями його удосконалення.

В підрозділі 3.1. «Суб 'єкти забезпечення профілактики незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей» аналізується адміністративно-правовий статус та практична діяльність спеціально уповноважених державних органів по протидії правопорушенням у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей.

Автором зазначається, що особливу роль у системі профілактики правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей відіграє кримінальна міліція у справах дітей (КМСД). Безпосередню участь в цій діяльності також здійснюють підрозділи карного розшуку по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, державної служби боротьби з економічною злочинністю, боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, а також дільничні інспектори міліції, наряди патрульно-постової служби міліції, співробітники державної автомобільної інспекції та інші.

Дисертант наголошує на тому, що для удосконалення нормативно- правового регулювання діяльності вказаних суб єктів необхідно розробити та прийняти нову інструкцію шодо їх діяльності відносно профілактики правопорушень серед неповнолітніх у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей. Дана інструкція повинна передбачати не тільки принципи, цілі, завдання та правові засади діяльності органів внутрішніх справ у сфері профілактики правопорушень даної групи, але і детально регламентувати заходи, шо вживаються для загальної профілактики правопорушень серед неповнолітніх, підстави та строки їх проведення, права осіб, відносно яких проводиться індивідуальна профілактична робота. Щодо, обліку із заведенням обліково-профілактичних карток, то на нього повинні ставитися перш за все неповнолітні, які систематично вчиняють адміністративні правопорушення (два і більше протягом року), а також діти, що зловживають наркотичними засобами при досягненні віку, з якого настає можливість застосування адміністративно- виховних заходів передбачених статтею 24-1 КУпАП.

В підрозділі 3.2. «Досвід зарубіжних країн щодо профілактики правопорушень серед дітей щодо незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» проаналізовано як позитивний, так і негативний досвід протидії незаконному обігу наркотичних засобів зарубіжних країн (Франція, Японія, Англія та інших). Автор зазначає, що особливістю ювенальної юстиції в зарубіжних країнах є проведення спеціального соціального дослідження неповнолітнього правопорушника, яке оформляється у вигляді «соціального досьє». Його ведення суддя доручає спеціально підготовленому вихователю, який, у разі необхідності залучає до виховного процесу психологів, психіатрів, педагогів тощо. Воно містить інформацію про історію сім’ї, його психологічну характеристику, успішність у школі, а також сучасний сімейний стан неповнолітнього, інформацію про роль дитини в ній та обов’язкову вказівку на те, як змінилося ставлення до дитини в сім’ї після вчинення нею правопорушення. В свою чергу судді, не тільки виносять рішення відносно покарання неповнолітніх правопорушників, а і проводять виховну роботу з дітьми, які хоча і знаходяться у соціально-небезпечній ситуації, але правопорушень ще не вчинили. Причому, ця робота проводиться в кабінеті судді, а її метою є налагодження контакту з дитиною та спільний з нею пошук шляхів виходу із негативної ситуації. Значну роботу по профілактиці правопорушень серед дітей проводять державні органи які забезпечують юридичний захист молоді. Будучи організаційними структурними підрозділами Міністерства юстиції, їх основним завданням є виховання неповнолітніх та попередження вчинення ними правопорушень, виховання і навчання неповнолітніх, які вже вчинили правопорушення, а також робота з повнолітніми (до 21 року), які мають певні проблеми в житті.

Підроздйі 3.3. «Напрями удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей» присвячено питанням удосконалення ефективності діяльності суб’єктів щодо попередження наркоманії та правопорушень серед неповнолітніх. Автор зазначає, шо основними напрямами удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей є впровадження системи антинаркотичного виховання в навчальних закладах та належна пропаганда здорового способу життя в засобах масової інформації. Слабким місцем у протидії цьому негативному явищу залишається малоефективна взаємодія органів внутрішніх справ з органами державної виконавчої влади. У зв’язку з цим, пропонується створити координаційний орган, а саме Міжвідомчий комітет з профілактики правопорушень, в структуру якого включити підрозділ з профілактики правопорушень у сфері зловживання та незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед дітей.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, яка полягає у визначенні та удосконаленні адміністративно- правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей. В результаті дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на її вирішення. Основні з них такі:

1. Вивчення стану та загального характеру адміністративних правопорушень у сфері зловживання, незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей в Україні дає змогу констатувати, що існує низка чинників, які сприяють погіршенню наркоситуації в Україні, а саме: наявність значної наркосировинної бази; особливості геополітичного розміщення на важливих міжнародних шляхах, зручність використання нових каналів для нелегального транзиту наркотичних засобів у країни Західної Європи; наявність привабливого ринку збуту наркотиків, яким для міжнародних наркоділків вбачається територія України та інші.

2. Проведений аналіз діяльності суб’єктів забезпечення протидії зловживанню, незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей дозволив визначити основні форми взаємодії між органами виконавчої влади і ОВС, спеціально уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: а) обмін інформацією про неповнолітніх які схильні до вчинення правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; б) проведення спільних засідань і нарад керівних структур підрозділів ОВС, уповноважених на вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; в) розробка, прийняття і видання спільних наказів, вказівок та інструкцій з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та інші.

3. Проведене дослідження змісту та сутності адміністративно-правового механізму протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, дозволило дати визначення поняття адміністративно-правового механізму забезпечення протидії зловживанню, незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, з’ясувати його сутність і структуру, основними складовими якого є: а) суспільні відносини, шо регламентуються правовими нормами і забезпечують взаємодію відповідних суб’єктів протидії; б) норми права, що визначають права та обов’язки суб’єктів вказаних правовідносин;

в) нормативно-правові акти, які регламентують різноманітні сторони обігу наркотичних засобів і формують систему національного законодавства;

г) державні органи, що покликані здійснювати протидію зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, у процесі своєї повсякденної діяльності, створюючи належні умови для реалізації прав дитини; ґ) адміністративна відповідальність, як складова адміністративного примусу, що застосовується у випадку порушення норм чинного законодавства.

4. Дослідження видів правопорушень, шо вчиняються неповнолітніми у сфері зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та особливості їх адміністративної відповідальності дозволило виявити негативні тенденції розвитку наркотичної ситуації в нашій державі й світі. Зроблено висновок про те, що заходи, які вживають правоохоронні органи щодо протидії цьому негативному явищу, є недостатньо ефективними. Однією з головних причин такого становища є недосконалість чинного законодавства, яке не відповідає ситуації, що склалася та потребам правозастосовної практики.

5. В роботі розкрита правова природа адміністративних заходів впливу, шо застосовуються до дітей за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та визначені основні шляхи щодо їх виявлення, якими є: 1) постійне відстеження в мережі Інтернет і засобах масової інформації про місця та дати проведення молодіжних музичних фестивалів, здійснення належного моніторингу даної інформації для встановлення місць можливого вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин; 2) проведення оперативно-профілактичних відпрацювань розважальних закладів та інших місць перебування молоді з метою виявлення та припинення фактів незаконного вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин, при цьому особливу увагу приділяти курортним регіонам та інші.

6. Узагальнення позитивного міжнародного досвіду протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей дозволило зробити висновок про необхідність в цій діяльності керуватися принципами профілактики правопорушень серед неповнолітніх, які були затверджені Генеральною Асамблеєю ООН № 45/112 від 14 грудня 1990 року. З урахуванням зарубіжного досвіду, сформульовані основні засади адміністративно-правової протидії правопорушенням у цій сфері.

7. У досліджені розкриті поняття та зміст профілактики адміністративних правопорушень серед дітей у сфері зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Доведено, шо в системі протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей найважливіша увага має приділятися профілактичному попередженню.

Для удосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності органів внутрішніх справ шодо профілактики правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей необхідно розробити та прийняти нову інструкцію стосовно їх профілактики. Вона повинна передбачати принципи, цілі, завдання, правові засади діяльності органів внутрішніх справ у сфері профілактики правопорушень шодо незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, перелік служб та підрозділів органів внутрішніх справ, шо здійснюють таку профілактику, їх функції, права та обов’язки у цій сфері, форми і методи їх діяльності та форми взаємодії.

8. Сформульовані концептуальні положення та висновки щодо удосконалення протидії зловживанню та незаконному 06ІГ7 наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей. З метою підвищення ефективності протидії правопорушенням у цій сфері обгрунтовується необхідність усунення прогалини в адміністративному законодавстві, а саме:

- КУпАП доповнити статтями № 44-3 «Вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря», а також № 164-11 «Пропаганда або незаконна реклама наркотичних засобів або психотропних речовин»;

- передбачити в якості суб'єкта правопорушень пов’язаних з зловживанням, незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин неповнолітніми, відповідальність за яких передбачена статтями 106-1, 106-2 КУпАП, юридичну особу. Тобто установу, підприємство, організацію, які не вживають заходи щодо їх попередження;

- доповнити КУпАП ст. 188-39 з назвою: «Невиконання приписів посадових осіб центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, щодо протидії їх незаконному вживанню та обігу» у такій редакції: «Невиконання приписів посадових осіб центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, по протидії їх незаконному вживанню та обігу, щодо усунення умов, що сприяють незаконному вживанню наркотичних засобів та психотропних речовин, - тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

- доповнити ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» частиною, яка б передбачала відповідальність педагогів, чи інших працівників загальноосвітнього навчального закладу за невиконання передбачених законодавством обов’язків шодо виховання дітей;

- частину 1 ст. 44-1 КУпАП викласти у такій редакції: ухилення особи, хворої на наркоманію, токсикоманію, від медичного огляду на наявність факту наркотичного або токсичного сп’яніння тягне за собою накладання штрафу від п’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- у главі 21 КУпАП «Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення», необхідно передбачити обов’язкове призначення експертизи як для визначення стану сп’яніння неповнолітнього, так і встановлення його віку, якщо це має значення для справи, а документи, які б могли його вік підтвердити відсутні;

- частину 2 ст. 44-1 КУпАП викласти наступним чином: ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами, психотропними речовинами або іншими одурманюючими речовинами, від медичного обстеження тягне за собою накладання штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- в КУпАП виокремити окремий розділ «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», в якому закріпити особливості притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності та передбачити перелік правопорушень за вчинення яких застосовуються заходи виховного впливу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Лисенко С.О. Діяльність ОВС щодо протидії правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів серед дітей / С.О. Лисенко // Митна справа. - 2012.-№ 1. - Ч. 2. - Кн. 1.-С. 339-344.

2. Лисенко С.О. Стан і загальний характер адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів серед дітей в Україні / С.О. Лисенко // Митна справа. - 2012. - № 3. - Ч. 2. - Кн. 2. - С. 145-149.

3. Лисенко С.О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей. / С.О. Лисенко // Наше право: науковий журнал. - 2012. - № 3. - Ч. 1. - С. 108-113.

4. Лисенко С.О. Суб’єкти профілактики незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей /С.О. Лисенко // Європейські перспективи: науковий журнал. -2012. -№ 3. - Ч. 1. - С. 85-90.

5. Лисенко С.О. Адміністративно-правова діяльність ОВС шодо протидії правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів серед дітей / С.О. Лисенко // Наше право: науковий журнал. - 2012. - № 1. - Ч. 1. - С. 107-112.

6. Лисенко С.О. Діяльність ОВС шодо протидії правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів серед дітей: тези звітної наукової конференції факультету громадської безпеки / С.О. Лисенко // Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, (м. Львів, 24 лютого 2012 року) / за ред. Т.З. Гарасиміва. - Львів : ЛьвДУВС, 2012.-С. 145-148.

7. Лисенко С.О. Суб’єкти забезпечення профілактики незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей / С.О. Лисенко // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Львів, 25 квітня 2012 р.): у 2 ч.-Львів, 2012.-Ч. 1.-С. 493-497.

8. Лисенко С.О. Адміністративно-правові аспекти запобігання незаконному обігу наркотичних засобів у підлітковому середовищі / С.О. Лисенко // Збірник тез доповідей 70-ї студентської науково-технічної конференції (секція права та психології), (м. Львів, 16-18 жовтня 2012 р.). - Львів, 2012.-С. 132-133. АНОТАЦІЯ

Лисенко С.О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ, 2013.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад адміністративно- правового механізму протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей. В ній розглядається історіографія проблеми, генеза становлення системи протидії розповсюдженню наркоманії в підлітковому середовищі, дається поняття адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей, досліджується стан правового регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та прекурсорів та напрямки його удосконалення.

Зміст адміністративно-правового механізму забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей розглядається через загальну характеристику його суб’єктів, впровадження позитивного досвіду зарубіжних країн щодо профілактики правопорушень серед дітей як його складової та напрями його удосконалення.